Thông báo: Tham vấn bản dự thảo sửa đổi Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC ST 1003:2019

Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững đã phối hợp với các chuyên gia tiến hành rà soát, sửa đổi Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC ST 1003:2019 trên cơ sở điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên… Continue reading Thông báo: Tham vấn bản dự thảo sửa đổi Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC ST 1003:2019

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X