HC01 Mẫu Công văn

1

HC02 Mẫu Quyết định

2

HC03 Mẫu Quy chế, quy định, thông báo, tờ trình, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, báo cáo, giấy ủy quyền…

3

HC04 Mẫu Giấy mời

4

HC05 Mẫu Biên bản họp

HC06 Mẫu Giấy giới thiệu

– HC06a Mẫu Giấy giới thiệu – Lãnh đạo VFCO ký

– HC06b Mẫu Giấy giới thiệu – Phòng Tổng hợp ký

HC07 Mẫu Giấy đi đường

– HC07a Mẫu Giấy đi đường – Lãnh đạo VFCO ký

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X