Quyết định số 15/QĐ-VPCCR ngày 05/8/2022 V/v ban hành quy định chi phí chứng chỉ rừng theo VFCS

Hợp đồng sử dụng nhãn PEFC-51-01-01 ngày 18/01/2022 giữa PEFC và VAFS

8

Hợp đồng ủy quyền vận hành hệ thống PEFC tại Việt Nam ngày 18/01/2022 giữa PEFC và VAFS

7

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ

10

Quyết định số 458/QĐ-KHLN-TCHC ngày 21/12/2021 ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững

6

Quyết định số 368/QĐ-KHLN-TCHC ngày 01/11/2021 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững

5

Quyết định số 3925/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/10/2021 Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 191/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/01/2019

4

Quyết định số 3924/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/10/2021 Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 190/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/01/2019

3

Quyết định số 191/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/01/2019 Thành lập Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững

2

Quyết định số 190/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/01/2019 V/v giao nhiệm vụ quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

1

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X