CT01 Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng

CT02 Mẫu Giấy đề nghị chuyển tiền

CT03 Mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán, Giấy thanh toán tạm ứng, và một số mẫu biểu (file excel)

CT04 Mẫu Giấy đề nghị và phê duyệt đi công tác

CT05 Mẫu Giấy biên nhận tiền

HD01a Mẫu Hợp đồng hợp tác nghiên cứu khoa học (với tổ chức)

HD01b Mẫu Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng hợp tác nghiên cứu khoa học

HD02a Mẫu Hợp đồng thuê khoán chuyên môn (với cá nhân)

HD02b Mẫu Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn

TNCN Mẫu Bản đăng ký người phụ thuộc

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X