PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademarks Rules – Requirements

Valid

PEFC ST 2001: 2020 Nguyên tắc sử dụng nhãn PEFC – Các yêu cầu

Còn hiệu lực

PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements

Valid

PEFC ST 2002:2020 Chuỗi hành trình sản phẩm của các sản phẩm từ rừng và cây ngoài rừng – Các yêu cầu

Còn hiệu lực

PEFC ST 2003:2020 Requirements for CBs operating Certification Against the PEFC International CoC Standard

Valid

PEFC ST 2003:2020 Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận thực hiện hoạt động chứng nhận dựa trên tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm quốc tế PEFC

Còn hiệu lực

Luật bảo vệ môi trường 2020

Còn hiệu lực

Environment Protection Law 2020

Valid

Nghị định 118 – Sửa đổi Nghị định 69 về An toàn sinh học cây GMO

Còn hiệu lực

Decree 118 – Amending and supplementing a number of articles of Decree 69 on Biosafety

Valid

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X