Quy chế quản lý và sử dụng tài sản (Quyết định số 06/QĐ-VPCCR ngày 31/12/2021)

Quy chế dân chủ (Quyết định số 05/QĐ-VPCCR ngày 31/12/2021)

Quy chế làm việc (Quyết định số 04/QĐ-VPCCR ngày 31/12/2021)

Thông tư 22 – Danh mục cây trong Lâm Nghiệp

Còn hiệu lực

Circular 22 – List of major forest tree species

Valid

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ

10

Quyết định số 458/QĐ-KHLN-TCHC ngày 21/12/2021 ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững

6

Quyết định số 368/QĐ-KHLN-TCHC ngày 01/11/2021 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững

5

Quyết định số 3925/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/10/2021 Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 191/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/01/2019

4

Quyết định số 3924/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/10/2021 Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 190/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/01/2019

3

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X