Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng năm 2024

Quy chế chi tiêu nội bộ (Quyết định số 31/QĐ-VPCCR-TH ngày 29/12/2023)

Circular 13/2023/TT-BNNPTNT admending and adding some articles of Circular 28/2018/TT-BNNPTNT regulating sustainable forest management (Vietnamese version available)

Valid

Thông tư số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý rừng bền vững

Còn hiệu lực

Thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam

Còn hiệu lực

Quyết định số 3014/QĐ-BNN-LN ngày 27/7/2023 của Bộ trưởng Bộ NNPTNT ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 01/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu lâm sản của Bộ NNPTNT

Còn hiệu lực

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

VFCS GD 001:2023 Hướng dẫn thực hiện bộ công cụ về Hệ thống trách nhiệm giải trình PEFC (DDS) cho rừng trồng ở Việt Nam

Còn hiệu lực

VFCS GD 001:2023 Guidance on PEFC Due Diligence System (DDS) implementation toolkit for plantation in Vietnam

Valid

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X