TỔ CHỨC ĐẠT CHỨNG NHẬN QLRBV THEO VFCS/PEFC
TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN CHUỖI HÀNH TRÌNH SẢN PHẨM PEFC
wdt_ID TT Tên tổ chức được cấp chứng nhận (CN) Mã chứng chỉ Loại CN Cấp bởi Cấp lần đầu Ngày hết hạn Tình trạng Nhãn PEFC Nhãn VFCS
1 1 Công ty TNHH Bao bì Hạo Hãn BV/CDC/2158414 Đơn BV France 01/04/2010 31/03/2015 Hết hạn - -
2 2 Công ty TNHH DATECH BV/CDC/6004833 Đơn BV France 01/12/2015 Hết hạn - -
3 3 Công ty TNHH Alliance Print Technologies BVFR-PEFC-COC-3093999
(BV/CDC/3093999)
Đơn BV France 23/09/2013 23/10/2028 Còn hiệu lực PEFC/01-31-312
Hết hiệu lực
4 4 Công ty TNHH Nội thất Mekong SGSCH-PEFC-COC-001677
(VN16/1677)
Đa địa điểm SGS 10/10/2013 09/10/2028 Còn hiệu lực PEFC/51-32-010 VFCS/51-4074-010
5 5 Công ty TNHH Giấy Tisu BV/CDC/2120569 Đơn BV France 03/03/2015 12/03/2025 Chấm dứt
từ 21/12/2023
- -
6 6 Công ty TNHH L.P. Converting Paper Tissue BVFR-PEFC-COC-3404727
(BV/CDC/3404727)
Đơn BV France 03/03/2015 12/03/2025 Còn hiệu lực
7 7 Công ty TNHH Indowoods Việt Nam VN17/00235 Đa địa điểm SGS 30/08/2015 29/08/2022 Chấm dứt
từ 30/9/2020
PEFC/01-32-445
Hết hiệu lực
-
8 8 Công ty TNHH Wattens Việt Nam SGSCH-PEFC-COC-001799
(SGS-PEFC/COC-1799)
Đơn SGS 08/01/2016 07/01/2026 Còn hiệu lực PEFC/51-31-014 VFCS/51-4074-014
9 9 Chi nhánh Công ty CP Phú Tài SGSCH-PEFC-COC-001810
(SGS-PEFC/COC-1810)
Đa địa điểm SGS 22/03/2016 21/03/2026 Còn hiệu lực
10 10 Công ty TNHH MTV Phú Tài Đồng Nai SGSCH-PEFC-COC-370001
(VN17/00188)
Đơn SGS 16/07/2017 02/02/2028 Còn hiệu lực
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X