THÀNH VIÊN VFCO

VFCO khuyến khích các bên liên quan tham gia là thành viên của VFCO để đóng góp cho việc nâng cao chất lượng chứng nhận và phát triển thương hiệu chứng chỉ rừng Việt Nam, đảm bảo rừng được quản lý bền vững trên các khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội. Thành viên của VFCO có thể là các tổ chức, các hội và hiệp hội và các cá nhân. Thành viên của VFCO sẽ có các lợi ích sau:

  • Được ưu đãi về tài chính khi tham gia các hội thảo, sự kiện, các khóa đào tạo và tập huấn do VFCO tổ chức;
  • Được ưu tiên quảng bá thương hiệu, hình ảnh của công ty, tổ chức trong các sự kiện do VFCO tổ chức;
  • Được xem xét tham gia các cuộc họp hàng năm, các hội thảo do VFCO và PEFC tổ chức
  • Được cập nhật thông tin liên quan đến hoạt động chứng nhận về quản lý rừng bền vững và chuỗi hành trình sản phẩm
  • Tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển các tiêu chuẩn, thủ tục và hướng dẫn thực hiện chứng nhận quản lý rừng bền vững và chuỗi hành trình sản phẩm;
  • Được cung cấp thông tin liên quan đến các giống cây trồng mới và các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng rừng.

Đăng ký trở thành thành viên VFCO xin liên hệ với VFCO.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X