Tập huấn cho các tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo hệ thống VFCS/PEFC FM và quản lý chuỗi hành trình sản phẩm PEFC COC

Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp cùng Chương trình Chứng nhận Chứng chỉ quản lý rừng bền vững PEFC, Kính mời các tổ chức chứng nhận đánh giá cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FM), quản lý chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) tham dự lớp tập huấn:

TẬP HUẤN CHO CÁC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG THEO HỆ THỐNG VFCS/PEFC FM VÀ QUẢN LÝ CHUỖI HÀNH TRÌNH SẢN PHẨM PEFC COC

Thời gian: 08:30 – 17:00 (GMT+7)

Ngày: 15/04/2021

Hình thức họp online.

Yêu cầu: Học viên thành thạo Tiếng Anh

Agenda:

  1. Giới thiệu các văn bản và các quy định của Văn phòng chứng chỉ quản lý rừng bền vững – VFCS
  2. Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan đến Bộ tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững – Chuyên gia đánh giá
  3. Những điểm mới trong PEFC ST CoC (2002:2020), PEFC ST 2001:2020 và PEFC ST 2003:2020 – PEFC

Vui lòng gửi email đăng ký tới khuatlananh@gmail.com trước ngày 13/04/2021 để nhận được link họp:

Tên emai: Đăng ký tham dự TẬP HUẤN CHO CÁC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG THEO HỆ THỐNG VFCS/PEFC FM VÀ QUẢN LÝ CHUỖI HÀNH TRÌNH SẢN PHẨM PEFC COC

Nội dung ghi rõ: Họ và tên đánh giá viên – Đơn vị đánh giá

[English below]

VNForest and PEFC would like to invite auditors from FM and CoC Certification Bodies to attend VFCS/PEFC FM & PEFC CoC Training

Time: 08:30 – 17:00 (GMT+7)

Date: 15/04/2021

Online Webinar

Please note that the training will be conducted in Vietnamese and English

Agenda:

  1. VFCS documents and policies – VFCS
  2. Guidance and Answer FQA related to VFCS/PEFC FM Standards – Expert Auditor
  3. New points in PEFC ST CoC (2002:2020), PEFC ST 2001:2020 and PEFC ST 2003:2020 – PEFC

Please send your email to register and receive webinar link via: khuatlananh@gmail.com before 13/04/2021

Email Subject: Register to VFCS/PEFC training for CBs Content: Auditor name – Name of Certification Body

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X