Tháng 8/2022: Khóa tập huấn QLRBV và chứng chỉ rừng theo hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS) tại Tuyên Quang

Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững phối hộp với Dự án Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên (SRNM2) tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực về Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng theo Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS) cho cán bộ lâm nghiệp thuộc các tỉnh tham gia Dự án SNRM2.

Mục đích:

Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước và chủ rừng trong việc thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng theo Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS).

Nội dung tập huấn:

– Giới thiệu Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS)

– Giới thiệu bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC ST 1003:2019

– Giới thiệu bộ tiêu chuẩn quản lý rừng theo nhóm: VFCS/PEFC ST 1004:2019

– Giới thiệu bộ tiêu chuẩn chỗi hành trình sản phẩm PEFC ST 1002:2020

– Giới thiệu bộ tiêu chuẩn quy định sử dụng nhãn VFCS/PEFC

– Các bước thực hiện chứng chỉ quản lý rừng bền vững (SFM) và chứng chỉ chỗi hành trình sản phẩm (CoC).

– Thực hành đánh giá rủi ro và sự không tuân thủ theo tiêu chuẩn VFCS/PEFC trên thực địa.

Thời gian: 10-12/8/2022

Địa điểm tập huấn: tỉnh Tuyên Quang

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Giảng viên: Giảng viên từ Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững

Học viên: Cán bộ quản lý nhà nước về lâm nghiệp thuộc các tỉnh thực hiện dự án SNRM2

VFCO

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X