Cập nhật Tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững – VFCS/PEFC ST 1003:2019

Tiêu chuẩn QLRBV của Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia VFCS/PEFC ST 1003:2019 được ban hành năm 2019. Sau gần 5 năm thực hiện, trước yêu cầu của thị trường, kinh nghiệm thực tiễn và yêu cầu của PEFC, Tổng cục Lâm nghiệp và Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững đang tiến hành rà soát, cập nhật Tiêu chuẩn VFCS/PEFC ST 1003:2019.

Cập nhật Tiêu chuẩn tuân thủ quy định của Tiêu chuẩn VFCS/PEFC ST 1002:2019. Mục tiêu chính của lần cập nhật này là xem xét các yêu cầu mới của thị trường liên quan đến tính hợp pháp, minh bạch, sự toàn vẹn và nâng cao chất lượng thực hiện quản lý rừng bền vững, đặc biệt là các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Tiêu chuẩn cập nhật sẽ được tham vấn rộng rãi và dự kiến hoàn thiện trong năm 2023.

VFCO

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X