Hệ thống chứng chỉ quản lý rừng bền vững quốc gia (VFCS) đã được PEFC công nhận

Trải qua quá trình xây dựng và vận hành Hệ thống chứng chỉ quản lý rừng bền vững quốc gia (VFCS), hồ sơ của Hệ thống chứng chỉ quản lý rừng bền vững quốc gia của Việt Nam đã được gửi tới Chương trình chứng nhận chứng chỉ quản lý rừng bền vững quốc tế (PEFC) xin đánh giá công nhận theo các qui đinh và yêu cầu của PEFC.

Tháng 1/2020 PEFC đã cử đoàn đánh giá độc lập quốc tế là tổ chức ITS Global của Australia sang Việt Nam để đánh giá Hệ thống chứng chỉ quản lý rừng bền vững quốc gia của Việt Nam. Kết quả tại cuộc họp thường niên của Đại Hội đồng PEFC ngày 11/11/2020 vừa qua đã thảo luận và bỏ phiếu thông qua việc công nhận Hệ thống VFCS của Việt Nam phù hợp với các qui định và yêu cầu của PEFC. Do đó, Hệ thống VFCS của Việt Nam chính thức được PEFC công nhận từ ngày 29/10/2020. Việc được PEFC công nhận Hệ thống chứng chỉ quản lý rừng bền vững quốc gia có ý nghĩa rất lớn trong việc thực hiện quản lý rừng bền vững của Việt Nam, với việc thực hiện quản lý rừng bền vững theo Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững riêng của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế, mở ra cơ hội cho các sản phẩm của ngành lâm nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường thế giới và có thể lưu hành tại trên 50 quốc gia, góp phần gia tăng giá trị cho ngành lâm nghiệp. Sau khi Hệ thống VFCS được công nhận, Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững sẽ phối hợp với PEFC để hoàn tất các thủ tục hướng dẫn và công nhận để được sử dụng logo của PEFC cho diện tích rừng đã được đánh giá và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia VFCS.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X