Tham gia họp Nhóm công tác ASEAN về Quản lý rừng bền vững

Ngày 27 tháng 7 năm 2022, tại Tổng cục Lâm nghiệp, Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO) tham gia cuộc họp trực tuyến lần thứ 25 của của Nhóm công tác ASEAN về thực hiện Hệ thống chứng chỉ rừng của các quốc gia thành viên. Tại cuộc họp, ông Vũ Tấn Phương, Giám đốc VFCO đã cập nhật tiến độ và kết quả thực hiện chứng chỉ rừng của Việt Nam.

Các kết quả chính đạt được từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022 về thực hiện Hệ thống Chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS) gồm: (1) Hoàn thiện cơ sở pháp lý của VFCO để vận hành VFCS với tư cách là tổ chức có tư cách pháp nhân, độc lập; (2) Cập nhật 6 tiêu chuẩn và ban hành 8 hướng dẫn kỹ thuật; (3) Tổ chức 2 khóa đào tạo quốc tế cho các đánh giá viên, chuyên gia của các tổ chức chứn nhận về CoC với 47 người tham gia; 2 khóa đào tạo cho 57 người về Quản lý rừng bền vững; (4) Tham gia 5 hội thảo và triển lãm quảng bá về chứng chỉ rừng quốc gia; (5) Hỗ trợ các tập đoàn, doanh nghiệp xây dựng năng lực và kết nối thị trường; (6) Ký các thỏa thuận hợp tác với Vă phòng công nhận chất lượng (BOA), PEFC quốc tế và 5 Hợp đồng với các Tổ chức chứng nhận trong nước và quốc tế về cung cấp dịch vụ chứng chỉ Quản lý rừng bền vững và CoC; 10 hợp đồng về sử dụng nhãn VFCS/PEFC với các doanh nghiệp. Đến nay Việt Nam đã có khoảng 300.000 ha rừng được chứng nhận quản lý rừng bền vững, trong đó diện tích rừng được cấp chứng nhận theo VFCS/PEFC là 103.000 ha. Việt Nam đặt mục tiêu đạt diện tích rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững là 500.000 ha vào năm 2020 và khoảng 1.000.000 ha vào năm 2030.

Cũng tại cuộc họp, VFCO đã cập nhật về tiến độ xây dựng Dự án khu vực về “Thể chế hóa Hệ thống chứng chỉ quốc gia để tăng cường thương mại lâm sản ở các nước ASEAN” do Việt Nam chủ trì. Dự án sẽ tập trung vào hoàn thiện thể chế, chính sách và các hướng dẫn; xây dựng năng lực và tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong vận hành Hệ thống chứng chỉ rừng của các quốc gia thành viên ASEAN.

VFCO

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X