Thông báo các tiêu chuẩn VFCS/PEFC cập nhật năm 2022

Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) là Tổ chức có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm quản lý và vận hành Hệ thống chứng chỉ rừng Việt Nam (VFCS). VFCO hiện đã được Chương trình chứng chỉ rừng quốc tế PEFC ủy quyền quản lý cấp quyền sử dụng nhãn PEFC tại Việt Nam. Dựa trên các thay đổi này và những thay đổi của tiêu chuẩn PEFC ST 2001, PEFC 2002 và PEFC 2003, VFCO đã cập nhật các tiêu chuẩn và hướng dẫn, bao gồm:

  1. VFCS/PEFC GD 1001:2019 (mã tài liệu mới: VFCS/PEFC GD 1001:2022) – Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia: Mô tả hệ thống và mô hình tổ chức thực hiện.
  2. VFCS/PEFC GD 1006:2019 (mã tài liệu mới: VFCS/PEFC ST1006:2022) – Quy định đối với Tổ chức chứng nhận Quản lý rừng bền vững theo VFCS hoặc chuỗi hành trình sản phẩm của PEFC.
  3. VFCS/PEFC GD 1007:2019 (mã tài liệu mới: VFCS/PEFC GD 1007:2022) – Quy trình chỉ định Tổ chức chứng nhận hoạt động trong Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia.
  4. VFCS/PEFC ST 1008:2019 (mã tài liệu mới VFCS/PEFC ST 1008:2022) – Nguyên tắc sử dụng nhãn VFCS và PEFC.
  5. VFCS/PEFC GD 1009:2019 (mã tài liệu mới: VFCS/PEFC GD 1009:2022) – Quy trình cấp phép sử dụng Nhãn VFCS và PEFC.
  6. VFCS/PEFC GD 1010:2019 (mã tài liệu mới VFCS/PEFC GD 1010:2022) – Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại của Hệ thống chứng chỉ rừng Quốc gia.

Các tiêu chuẩn cập nhật được công khai tại đây

Trân trọng thông báo.

VFCO

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X