Thông báo: Góp ý các tiêu chuẩn và hướng dẫn của VFCS

Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) là Tổ chức có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm quản lý và vận hành Hệ thống chứng chỉ rừng Việt Nam (VFCS). VFCO hiện đã được Chương trình chứng chỉ rừng quốc tế PEFC ủy quyền quản lý cấp quyền sử dụng nhãn PEFC tại Việt Nam. Dựa trên các thay đổi này, VFCO đã cập nhật lại các tiêu chuẩn và hướng dẫn, bao gồm:

  1. VFCS/PEFC GD 1001:2019 (mã tài liệu mới: VFCS/PEFC GD 1001:2022) – Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia: Mô tả hệ thống và mô hình tổ chức thực hiện (chi tiết tải tại đây).
  2. VFCS/PEFC GD 1006:2019 (mã tài liệu mới: VFCS/PEFC ST1006:2022) – Quy định đối với Tổ chức chứng nhận Quản lý rừng bền vững theo VFCS hoặc chuỗi hành trình sản phẩm của PEFC (chi tiết tải tại đây).
  3. VFCS/PEFC GD 1007:2019 (mã tài liệu mới: VFCS/PEFC GD 1007:2022) – Quy trình chỉ định Tổ chức chứng nhận hoạt động trong Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (chi tiết tải tại đây).
  4. VFCS/PEFC ST 1008:2019 (mã tài liệu mới VFCS/PEFC ST 1008:2022) – Nguyên tắc sử dụng nhãn VFCS và PEFC (chi tiết tải tại đây)
  5. VFCS/PEFC GD 1009:2019 (mã tài liệu mới: VFCS/PEFC GD 1009:2022) – Quy trình cấp phép sử dụng Nhãn VFCS và PEFC (chi tiết tải tại đây).
  6. VFCS/PEFC GD 1010:2019 (mã tài liệu mới VFCS/PEFC GD 1010:2022) – Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại của Hệ thống chứng chỉ rừng Quốc gia (Chi tiết tải tại đây)

VFCO thông báo và trân trọng kính mời các ý kiến đóng góp cho các bộ tiêu chuẩn nêu trên. Các ý kiến đóng góp xin gửi qua email tới địa chỉ: vfco.vietnam@gmail.com. Các ý kiến góp ý xin gửi trước ngày 11/04/2021.

Trân trọng cảm ơn

VFCO

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X