Tuần lễ PEFC năm 2022

Từ ngày 14 – 18 tháng 11 năm 2022, Tổ chức chứng nhận quản lý rừng bền vững quốc tế PEFC đã tổ chức “Tuần lễ PEFC năm 2022” theo hình thức trực tuyến. Tham gia tuần lễ PEFC có đại diện các Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia của 55 nước, các thành viên quốc tế và các chuyên gia.

Tại các cuộc họp trong thời gian này, các đại biểu đã được cập nhật và thảo luận về các vấn đề sau: (1) Hoạt động của PEFC năm 2022; (2) Chiến lược của PEFC; (3) Phí thành viên và kinh phí hoạt động; và (4) Bầu bổ sung các thành viên vào Hội đồng PEFC.

Chiến lược hoạt động của PEFC trong những năm tới được thảo luận chi tiết với sự tham gia của đại diện các Hệ thống chứng chỉ rừng của các quốc gia và các tổ chức quốc tế nhằm đảm bảo PEFC tiếp tục là Tổ chức chứng chỉ rừng hàng đầu, mang lại những tác động tích cực, đặc biệt là ứng phó với biến đổi khí hậu và các vấn đề mới nổi. Theo đó, chiến lược của PEFC tập trung vào 4 định hướng sau: (1) Là tổ chức tin cậy trong hoạt động QLRBV và chứng chỉ rừng; (2) Trình diễn các tác động về tính bền vững; (3) Dẫn đầu về đổi mới sáng tạo; và (4) Được thị trường chấp nhận rộng rãi. Các chỉ số thực hiện (KPI) để thực hiện 4 định hướng trên được dự thảo và sẽ tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.

VFCO

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X