TUV SUD Czech được chỉ định thực hiện hoạt động chứng nhận PEFC CoC tại Việt Nam

Ngày 3/3/2023, Tổ chức chứng nhận TUV SUD Czech đã chính thức ký hợp đồng chỉ định thực hiện hoạt động chứng nhận trong lĩnh vực Chuỗi hành trình sản phẩm PEFC CoC. Đây là tổ chức chứng nhận thứ 4 được VFCO đánh giá đủ năng lực và cấp phép chứng nhận PEFC CoC tại Việt Nam.

Cho đến nay, các tổ chức đã được cấp phép thực hiện dịch vụ chứng nhận PEFC CoC tại Việt Nam gồm: 1) GFA Certification GmbH; 2) Bureau Veritas Certification France; 3) SGS Société Générale de Surveillance SA và 4) TUV SUD Czech.

Trong lĩnh vực quản lý rừng bền vững, 03 tổ chức chứng nhận đã được cấp phép thực hiện dịch vụ chứng nhận VFCS/PEFC FM là: 1) GFA Certification GmbH; 2) Bureau Veritas Certification Việt Nam; và 3) SGS Việt Nam.

Chỉ định tổ chức đủ năng lực thực hiện dịch vụ chứng nhận VFCS/ PEFC FM và PEFC CoC tại Việt Nam là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của VFCO nhằm đảm bảo sự vận hành của Hệ thống Chứng chỉ rừng quốc gia đáp ứng yêu cầu quốc tế. Thông tin về các tổ chức chứng nhận được chỉ định liên tục cập nhật trên website của VFCO.

VFCO

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X