Văn phòng liên lạc của VFCO tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức hoạt động

Văn phòng chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO) là Tổ chức thực hiện Hệ thống chứng chỉ rừng Quốc gia (VFCS) theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu của VFCO là thúc đẩy quản lý rừng bền vững, đảm bảo nguồn gỗ hợp pháp, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, tạo cơ sở vững chắc cho phát triển bền vững của Quốc gia.

Ngay sau khi vận hành, VFCO  đã phối hợp chặt chẽ với PEFC, các tổ chức chứng nhận và các bên liên quan trong thúc đẩy quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng ở Việt Nam. Những kết quả đạt được cho đến nay là rất đáng kể ở tất các khía cạnh: tiêu chuẩn và hướng dẫn thực hiện chứng chỉ rừng, xây dựng năng lực cho các tổ chức chứng nhận và các bên liên quan, kết nối thị trường trong nước và quốc tế, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp với chủ rừng.

Nhằm tăng cường hợp tác giữa các bên liên quan trong đẩy mạnh thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng theo Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia, VFCO đã chính thức công bố Văn phòng liên lạc tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/10/2022.

Tại buổi lễ công bố Văn phòng liên lạc, ông Vũ Tấn Phương, Giám đốc của VFCO, đã khẳng định niềm tin mạnh mẽ rằng, trong thời gian tới, VFCO, các đối tác và các bên liên quan sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ, chất lượng chứng chỉ quản lý rừng bền vững, tăng cường tiếp cận thị trường khu vực và quốc tế, hướng tới hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, góp phần đóng góp hiệu quả vào mục tiêu giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X