Tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của viên chức và người lao động

Quy chế chi tiêu nội bộ (Quyết định số 31/QĐ-VPCCR-TH ngày 29/12/2023)

Quy chế quản lý và sử dụng tài sản (Quyết định số 06/QĐ-VPCCR ngày 31/12/2021)

Quy chế dân chủ (Quyết định số 05/QĐ-VPCCR ngày 31/12/2021)

Quy chế làm việc (Quyết định số 04/QĐ-VPCCR ngày 31/12/2021)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X